Als u een toeslag via onze website aanvraagt, wijzigt of stopzet, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in ons systeem om de aanvraag bij de Belastingdienst te kunnen verwerken en monitoren. Uw persoonsgegevens stellen ons ook in staat om contact met u op te nemen als wij nog vragen hebben over uw aanvraag, wijziging of stopzetting.

Bescherming persoonsgegevens

Jouwtoeslag.info gaat heel zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens. Zonder uw expliciete toestemming verstrekken wij geen gegeven ze niet aan derden, behalve aan de Belastingdienst om een belastingaangifte in te dienen.

Indien u toestemt met het verstrekken van uw gegevens aan derden wordt ook hierbij de hoogst mogelijk mate van zorgvuldigheid betracht. Na uw toestemming worden alleen aan geselecteerde partners gegevens verstrekt. Voorafgaand aan het verlenen van uw toestemming kunt u inzien welke partners dit zijn en waarvoor uw gegevens zullen worden gebruikt. Gevoelige informatie als uw burgerservicenummer, rekeningnummer of inkomen wordt nooit aan derden anders dan de Belastingdienst verstrekt. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden verstrekt aan derden indien wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons.

Jouwtoeslag.info heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen je een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die je achterlaat en de verwerking ervan.

Inzage en correctie

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien of te laten veranderen. Neemt u daartoe contact met ons op en stuur altijd een kopie mee van een geldig legitimatiebewijs.